" >
B

Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W HOTELU "VICTORIA"

Co powinna Pani/Pan wiedzieć o RODO?

RODO to Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, tzw. ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Ponieważ zbieramy
Pani/Pana dane osobowe, mamy obowiązek poinformować Panią/Pana o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do skorzystania z naszych usług, a
konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości skorzystania z naszych usług.

Kto przetwarza Pani/Pana dane osobowe?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Hotel "Victoria" Ryszard Kafel z siedzibą w Olkuszu, ul.
Mickiewicza 18, NIP: 637-011-30-18

W jakim celu Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane?

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu świadczenia Pani/Panu usług hotelowych. Pani/Pana dane osobowe
w tym przypadku będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Komu Pani/Pana dane osobowe są przekazywane?

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być nasi Partnerzy, świadczący dla nas usługi księgowe, podatkowe,
audytorskie, prawne, informatyczne, pocztowe i kurierskie, a także banki i operatorzy płatności, ale tylko w celu
świadczenia Pani/Panu usług, a także organy publiczne, które zwrócą się do nas o przekazanie Pani/Pana danych
osobowych, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Unii Europejskiej. W przypadku, gdyby pojawiła
się potrzeba przekazania Pani/Pana danych osobowych do państwa spoza Unii Europejskiej, poinformujemy
Panią/Pana o zamiarze przekazania danych osobowych oraz o spełnieniu wymogów ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych w tym zakresie, a gdyby na przekazanie danych osobowych do państwa spoza Unii Europejskiej
wymagana była Pani/Pana zgoda, przed przekazaniem danych osobowych zwrócimy się o wyrażenie przez
Panią/Pana takiej zgody.

Jak długo przechowujemy Pani/Pana dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji celów, o których poinformowaliśmy Panią/Pana
powyżej, w tym w szczególności w zakresie, w jakim świadczymy Pani/Panu usługi hotelowe – przez okres
świadczenia Pani/Panu tych usług. Po tym czasie niektóre dane będą przechowywane w formie archiwalnej, tak długo,
jak jest to dopuszczalne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności mogą być
przechowywane do upływu terminów przedawnienia roszczeń związanych ze świadczonymi przez nas usługami, a
pozostałe dane zostaną niezwłocznie trwale usunięte.
Jakie ma Pani/Pan prawa w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych?
Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania
oraz prawo do przenoszenia danych. Aby skorzystać z powyższych praw może Pani/Pan skontaktować się z nami za
pośrednictwem e-mail na adres: recepcja@victoria.olkusz.pl ale też w inny wybrany przez Panią/Pana sposób, w tym
ustnie, lub pisemnie.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Aby wnieść sprzeciw
może Pani/Pan skontaktować się z nami za pośrednictwem e-mail na adres: recepcja@victoria.olkusz.pl , ale też w inny
wybrany przez Panią/Pana sposób, w tym ustnie, lub pisemnie.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie przez nas Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
lub inne obowiązujące przepisy, dotyczące przetwarzania danych osobowych.
Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Newsletter